Tehtävänä hydrauliikka- ja pneumatiikka-alan tulevaisuus

07.06.2022

FFPA

Hydrauliikka- ja pneumatiikka-alan kattojärjestö FFPA tekee aktiivisesti työtä alan tulevaisuuden eteen. Yhdistyksen tärkeimpiä tehtäviä ovat alaan liittyvien mielikuvien kirkastaminen sekä sen tulevaisuuden työvoiman varmistaminen.

“Hydrauliikka- ja pneumatiikka-alaa on ehkä tavattu pitää perinteisenä, menneisyyden hämyisiin konepajoihin juuttuneena alana”, FFPA:n puheenjohtaja Jaakko Hämäläinen aloittaa. “Tämän päivän todellisuus on kuitenkin jotakin aivan toisenlaista. Ala on vahvasti kiinni nykyajassa ja myös tulevaisuudessa. Hydrauliikka ja pneumatiikka ovat oleellinen osa nykypäivän koneenrakennusta ja teollista toimintaa yleensäkin. Tämä on yksi tärkeimmistä viesteistä, jonka yhdistyksemme haluaa leviävän laajempaan tietoisuuteen.”

FFPA ry (entinen Hydrauliikka- ja pneumatiikkayhdistys ry) on perustettu vuonna 1977. Tänä päivänä sen jäsenistöön kuuluu 55 yritystä, joiden myynti oli vuonna 2021 jopa 85 % alan markkinoista Suomessa. FFPA on hiljattain linjannut uuden toimintastrategiansa, jonka puitteissa tietoisuutta alan tarjoamista mahdollisuuksista lähdetään nyt laajentamaan.

Käytännön tekoja pelkkien puheiden sijaan

“Yhdistyksellämme on kaksi päätehtävää”, Jaakko Hämäläinen kertoo. “Ensinnäkin haluamme kirkastaa yleisiä alaan liitettyjä mielikuvia. Toisekseen haluamme ylläpitää ja kehittää alan koulutuksen tasoa ja siten varmistaa ammattitaitoisen työvoiman riittävyyden alalla myös tulevaisuudessa.”

Jaakko Hämäläisen mukaan strategialinjausten laatiminen ei kuitenkaan yksinään muuta mitään, vaan suunnitelmista on tehtävä todellisuutta. “Olemme määritelleet strategiaamme useita painopistealueita. Näille kullekin olemme rakentaneet myös konkreettisen toimenpidesuunnitelman, jolla linjaukset viedään käytäntöön.”

Yksi FFPA:n strategian keskiössä olevista aiheista on kansallinen alan vaikuttaminen. “Tätä työtä teemme herättämällä oikeissa foorumeissa keskustelua alan tärkeistä asioista. Tiedotamme mediaa, osallistumme erilaisiin tapahtumiin, pidämme seminaareja, käymme aktiivista keskustelua oppilaitosten kanssa ja autamme hankkimaan työvoimaa sitä tarvitseville. Emme ole poliittinen toimija, vaan vaikutamme ruohonjuuritasolla, konkreettisten tekojen kautta.”

Tärkeä teema on myös kilpailuasetelmasta poistuminen. “Tänä päivänä asiakkaiden vaatimustaso on niin korkealla, että harvoin yksi yritys tai henkilö pystyy siihen vastaamaan. Haluamme auttaa jäsenyrityksiämme verkostoitumaan ja rakentamaan uudenlaisia palveluinnovaatioita yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa. Omaan lokeroonsa poteroitumisen sijaan yhteistyöhön panostaminen kannattaa, sillä se voi avata aivan uudenlaisia liiketoiminnan mahdollisuuksia.”

Myös yhteistyö laite- ja konevalmistajien kanssa on tärkeää. “Suomalainen koneenrakennusteollisuus on hydrauliikka- ja pneumatiikka-alan suurin asiakasryhmä. On oleellista käydä näiden toimijoiden kanssa aktiivista keskustelua heidän, ja heidän asiakkaidensa tarpeista. Vain tällä tavalla voimme tarjota heille sellaista palvelua, jota he menestyäkseen meiltä eniten odottavat.”

Tietoa kaikille sitä tarvitseville

Yksi FFPA:n strategian tärkeimmistä teemoista on alaan liittyvän toimiala- ja liiketoimintatiedon jakaminen. “Jäsenyrityksemme saavat meiltä toimintansa tueksi halutessaan monipuolisesti erilaista kotimaista ja kansainvälistä liiketoiminta- ja toimialatietoa. Teknisen Kaupan Liiton jäsenenä saamme jatkuvasti ajantasaista informaatiota suomalaisen teollisuuden trendeistä ja markkinanäkymistä. Euroopan hydrauliikka- ja pneumatiikka-alan yhdistys CETOP puolestaan toimittaa meille näitä tietoja Suomen rajojen ulkopuolelta. Lisäksi kauttamme saa esimerkiksi veroneuvontaa ja erilaisia koulutuksia. Tietoa on siis sitä janoaville erittäin laajasti tarjolla.”

FFPA haluaa tukea myös jäsenistöään alaan liittyvässä tiedottamisessa. “Olemme hiljattain uudistaneet verkkosivustomme ja tulemme julkaisemaan siellä tulevaisuudessa aktiivisesti jäsenyritystemme kuulumisia ja onnistumistarinoita. Jäsenyrityksemme tulevat jatkossa saamaan tasapuolisesti näkyvyyttä myös LinkedIn-kanavallamme. Tästä tiedotamme lähiaikoina tarkemmin.”

Jäsenistölleen FFPA haluaa antaa äänen myös siksi, että se auttaa positioimaan alaa voimakkaasti tulevaisuuteen. “Haluamme edistää nykyistä energiatehokkaampien, puhtaampien ja ympäristöystävällisempien ratkaisujen kehittämistä. Yksi tapa tähän on jakaa tietoa siitä, millaisia kestäviä innovaatioita jäsenyrityksemme ovat synnyttäneet.”

Alan tulevaisuus itää oppilaitoksissa

Koulutuksen ja työvoiman laadun kehittäminen on toinen FFPA:n strategiaan määritellyistä päätehtävistä. Oppilaitosyhteistyöhankkeiden parissa työskennellyt FFPA:n hallituksen jäsen Henri Leinonen kertoo, että yhdistys on tällä hetkellä aktiivisessa vuorovaikutuksessa kolmen oppilaitoksen kanssa Suomessa. “Yliopistotasolla pääyhteistyökumppanimme on Tampereen Yliopiston automaatio- ja konetekniikan yksikkö. Se edustaa suomalaisen hydrauliikan ja pneumatiikan tutkimuksen keihäänkärkeä ja on meille siksi äärimmäisen tärkeä kumppani. Lisäksi teemme korkeakoulutasolla yhteistyötä Aalto-yliopiston kanssa.”

Aivan yhtä tärkeää kuin korkeakouluyhteistyö, on toiminta opistotasolla. “Solmimme hiljattain merkittävän yhteistyösopimuksen Tampereen seudun ammattiopiston Tredun kanssa. Oppilaitokseen on yhteistyömme tuloksena suunniteltu koulutuspolku sekä perustettu hydrauliikkaluokka, jossa toimialaamme voi opiskella intensiivisesti osana kone- ja tuotantotekniikan perustutkintoa. Tämä on pilottihanke, joka onnistuessaan pyritään monistamaan myös muihin ammattiopistoihin.”

Yhteistyö on siis jo nyt monipuolista, mutta tulee jatkossa olemaan sitä vieläkin enemmän. “Tähän mennessä olemme tarjonneet oppilaitoksille esimerkiksi erilaisia jäsenyritystemme vierailijaluentoja, heidän järjestämäänsä opetusta ja yritysvierailuja sekä tukeneet ansioituneita opiskelijoita stipendeillä. Tulevaisuudessa yritykset voivat tarjota oppilaitoksiin myös esimerkiksi koulutuskalustoa tai -palveluita sekä omia tilojaan oppimisympäristöiksi. Lisäksi ne voivat tehdä oppilaitosten kanssa omaa liiketoimintaansa tukevia kehityshankkeita hyödyntämällä vaikkapa näiden tarjoamia koneistus-, suunnittelu- ja muotoilupalveluita. Pienemmät yritykset voivat puolestaan saada apua opiskelijoilta esimerkiksi omien prosessiensa kehittämiseen.”

Sen lisäksi, että FFPA haluaa vahvistaa opiskelijoiden ja yritysten välistä vuoropuhelua, yhdistyksen tavoite on myös lisätä alan vetovoimaisuutta tulevaisuuden työvoiman silmissä. “Tämä on moderni ala, jossa koko teollisuus on pelikenttänä. Töitä siis todellakin riittää. Korkeakoulutasolta alalle voi tulla töihin esimerkiksi erilaisiin suunnittelu- ja projektinjohtotehtäviin, tekniseksi asiantuntijaksi, työnjohtoon tai haastavaan myyntityöhön. Opistotasolta puolestaan aukeaa mielenkiintoisia uranäkymiä asennustehtäviin, tekniseen tukeen ja vaikkapa projektimyyntiin. Ja mukavaa on se, että alan palkkaus on varsin kilpailukykyinen.”

Mitkä ovat jäsenyyden suurimmat hyödyt?

Jaakko Hämäläinen nostaa jäsenyyden monista hyödyistä yhden ylitse muiden. “Kun jäsenyrityksemme keskustelevat alaan liittyvistä mahdollisuuksista avoimesti ja positiivisessa hengessä, auttaa se aivan varmasti jokaista laajentamaan oman liiketoimintansa perspektiiviä. Mahdollisuuksia nimittäin todellakin on, sillä kysyntää alan osaamiselle riittää. Kehittämällä yhdessä palvelukulttuuriamme nykyistä laadukkaammalle tasolle, voimme vastata asiakkaidemme odotuksiin tulevaisuudessa entistä paremmin ja tarkkanäköisemmin. Se sataa aivan varmasti jokaisen alan toimijan laariin, ja lopulta on hyödyksi myös Suomen kansantaloudelle.”

Henri Leinonen nostaa esiin myös toisen tärkeän asian. “Kun yritykset pääsevät vuorovaikuttamaan tulevaisuuden potentiaalisten työntekijöiden kanssa jo opiskelujen alkuvaiheessa, on se kaikkien etu. Opiskelijalle lisämotivaatiota opintojen loppuunsuorittamiseen tuo mahdollisuus työllistyä opiskeluaikana tutuksi tulleeseen yritykseen. Yritykselle tämä puolestaan tuo etulyöntiaseman osaavan työvoiman rekrytoimiseen.”

Lopuksi Jaakko Hämäläinen haluaa vielä muistuttaa tärkeästä asiasta. “Meille jokainen jäsenyrityksemme on koosta riippumatta yhtä tärkeä. Kaikilla on yhdistyksessämme yhtälainen ääni ja sitä kannattaa myös käyttää. Avoimesti ja hyvässä yhteishengessä voimme kaikki vaikuttaa siihen, että suomalainen hydrauliikka- ja pneumatiikka-ala on tulevaisuudessakin maailman huipputasoa.

#ffpa
#ffpamember
https://www.linkedin.com/company/finnish-fluid-power-association-ffpa-ry